Wybierz miasto:


Kategoria: Ona

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Ciupciaj.pl


I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin serwisu internetowego Ciupciaj.pl, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w serwisie internetowym Ciupciaj.pl działającym pod adresem: http://www.ciupciaj.pl.

 2. Serwis świadczy usługi polegające na udostępnianiu zasobów informatycznych w celu przechowywania danych w postaci anonsów towarzyskich, opinii, ogłoszeń o pracę oraz informacji o lokalach.

 3. Definicje:

 1. Hasło – ciąg znaków, określany przez Użytkownika podczas rejestracji do Serwisu, służący następnie do logowania się w Serwisie,

 2. Konto – konto założone przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu, niedostępnych dla Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji w Serwisie,

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego),

 4. Login – wymyślna nazwa Użytkownika, określona przez Użytkownika podczas rejestracji do Serwisu, służąca następnie, łącznie z Hasłem, do logowania się w Serwisie,

 5. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika poprzez podanie Loginu i Hasła,

 6. Serwis – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy Ciupciaj.pl znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ciupciaj.pl

 7. Treści – zawartość ogłoszeń i komentarzy, a także zdjęcia publikowane w Serwisie,

 8. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę w Serwisie, polegające na udostępnianiu zasobów informatycznych w celu przechowywania danych w postaci anonsów towarzyskich, opinii, ogłoszeń o pracę oraz informacji o lokalach, szczegółowo opisanych w Regulaminie,

 9. Usługodawca – właściciel Serwisu i jego Administrator, kontakt pod adresem email: kontakt@ciupciaj.pl, oraz tel. nr: 537 009 133,

 10. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis,

 11. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który zarejestrował Konto w Serwisie i korzysta z jego Usług.

II. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Oglądanie treści Serwisu oraz korzystanie z Usług Serwisu możliwe jest wyłącznie po złożeniu oświadczenia, iż Użytkownik ma ukończone 18 lat.

 2. Wyświetlanie i oglądanie treści Serwisu możliwe jest bez zakładania Konta w Serwisie. Warunkiem korzystania z Usług Serwisu jest założenie Konta w Serwisie.

 3. Konto w Serwisie może służyć albo wyłącznie do publikowania anonsów towarzyskich, ogłoszeń lub informacji o lokalach albo wyłącznie do dodawania opinii. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany, korzystając po raz pierwszy z Usług Serwisu, doda w Serwisie ogłoszenie, anons towarzyski lub informację o lokalu automatycznie utraci możliwość dodawania opinii i odwrotnie, jeżeli Użytkownik zarejestrowany, korzystając po raz pierwszy z Usług Serwisu, doda w Serwisie opinię automatycznie utraci możliwość dodawania ogłoszeń, anonsów towarzyskich lub informacji o lokalach.

 4. Zakazane jest dodawanie opinii do ogłoszeń, anonsów towarzyskich oraz informacji o lokalach innych Użytkowników zarejestrowanych.

 5. Użytkowników Serwisu obowiązuje zakaz podawania w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym, w Koncie, w opiniach, w ogłoszeniach oraz w innych zakładkach w Serwisie oraz przesyłania w inny sposób do Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, z uwzględnieniem treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich, a także propagujące przemoc i dyskryminację, w tym rasową, kulturową czy religijną.

 6. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w celach niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.

 7. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie, w tym w treści anonsów towarzyskich, ogłoszeń oraz opinii, reklamy lub odnośników do innych storn internetowych, a także wszelkich innych treści i materiałów mających charakter komercyjny lub reklamowy.

 8. Korzystając z Serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich osób trzecich, powstrzymywania się od działań, które mogłyby naruszyć prywatność innych osób, w szczególności Użytkowników zarejestrowanych, poprzez zbieranie czy rozpowszechnianie na ich temat informacji oraz do niedziałania na szkodę Usługodawcy.

 9. Usługodawca zastrzega możliwość zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi zarejestrowanemu, który narusza postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności cz. II ust. 1, ust. 3 – 8, oraz cz. III ust. 4, lub gdy wymagają tego przepisy prawa. Usługodawca poinformuje Użytkownika zarejestrowanego na wskazany przez niego adres e-mail o podjętych działaniach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

III. Rejestracja i założenie Konta w Serwisie

 1. Wyświetlanie i oglądanie treści Serwisu możliwe jest bez zakładania Konta w Serwisie.

 2. Korzystanie z Usług Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika Konta w Serwisie.

 3. Konto w Serwisie mogą założyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 4. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie.

 5. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.

 6. Użytkownik, który chce założyć Konto w Serwisie musi wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się pod adresem: http://www.ciupciaj.pl/rejestracja,22.html, w którym należy podać Login, Hasło oraz adres e-mail. Login oraz Hasło będą służyły do Logowania w Serwisie.

 7. Sugeruje się, aby Użytkownicy dokładali szczególnej staranności w zakresie zachowania poufności Loginu oraz Hasła służącego do Logowania w Serwisie, w tym aby nie udostępniali ich osobom trzecim.

 8. Formularz rejestracyjny nie stanowi oferty Usługodawcy zawarcia z Usługodawcą umowy o założenie Konta w Serwisie.

 9. Do wysłania formularza rejestracyjnego oraz zakończenia procedury założenia Konta w Serwisie konieczna jest akceptacja Regulaminu i kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.

 10. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” spowoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o założenie Konta w Serwisie.

 11. Następnie Użytkownik otrzyma na podany przez siebie w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie założenia Konta w Serwisie oraz link aktywacyjny, po kliknięciu którego dochodzi do całkowitego zakończenia procesu rejestracji w Serwisie oraz zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o założenia Konta w Serwisie.

 12. Umowa o założenia Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieokreślony.

IV. Zakres Usług oferowanych przez Usługodawcę

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników zarejestrowanych:

 1. umożliwienie bezpłatnego zamieszczenia anonsu towarzyskiego w jednej z dostępnych w ramach Serwisu kategorii i podkategorii,

 2. umożliwienie bezpłatnego zamieszczenia ogłoszenia o pracy związanej z tematyką Serwisu,

 3. umożliwienie bezpłatnego zamieszczenia informacji o prowadzonym lokalu oraz jego działalności (kluby, agencje towarzyskie, sex-shopy),

 4. umożliwienie bezpłatnego wyszukiwania zamieszczanych w Serwisie anonsów, ogłoszeń oraz informacji według województw oraz określonych kategorii oraz podkategorii.


V. Zasady zamieszczania anonsów towarzyskich, ogłoszeń, informacji o lokalach oraz opinii w Serwisie

 1. Użytkownicy zarejestrowani powinni umieszczać w anonsach towarzyskich, ogłoszeniach oraz informacjach o lokalach w Serwisie wyłącznie informacje prawdziwe oraz aktualne.

 2. Dodając anons towarzyski, ogłoszenie lub informację, Użytkownik zarejestrowany potwierdza, że wszystkie zawarte w nich informacje są prawdziwe i aktualne, w tym w szczególności, że zamieszczane łącznie z anonsem zdjęcia są aktualne, autentyczne i należą do osoby, o której informacje są podane w anonsie oraz której numer telefonu został wskazany w anonsie.

 3. Dodając anons towarzyski, ogłoszenie lub informację, Użytkownik zarejestrowany potwierdza, że posiada wszelkie prawa do zamieszczenia tego anonsu, ogłoszenia czy informacji, w tym jeżeli robi to w imieniu innej osoby, posiada od niej stosowne upoważnienie.

 4. Treść zamieszczanego anonsu towarzyskiego, ogłoszenia lub informacji o lokalu musi być zgodna z tematyką Serwisu, wybraną przez Użytkownika zarejestrowanego kategorią oraz podkategorią. Anonse, ogłoszenia i informacje umieszczane niezgodnie z powyższą zasadą będą przez Usługodawcę usuwane, zaś dostęp do Serwisu Użytkownika zarejestrowanego, który dopuścił się takiego naruszenia, zostanie zablokowany.

 5. Jeden Użytkownik zarejestrowany w ramach swojego Konta może dodać trzy anonse towarzyskie oraz trzy ogłoszenia o pracy.

 6. Anons towarzyski, ogłoszenie lub informacja o lokalu musi spełniać następujące warunki techniczne celem umieszczenia ich Serwisie:

  1. w anonsie lub w ogłoszeniu mogą znajdować się dane i zdjęcia tylko jednej osoby, z wyjątkiem anonsów towarzyskich w kategorii Ona i On, Ona w podkategorii Duety oraz informacji o lokalach,

  2. w anonsie lub w ogłoszeniu musi znajdować się minimum jedno zdjęcie (nie dotyczy ofert pracy),
  3. do anonsu, ogłoszenia lub informacji można dodać maksymalnie osiem zdjęć o minimalnej rozdzielczości 600x400 px,

  4. co najmniej jedno z dodawanych zdjęć musi przedstawiać całą sylwetkę osoby, której dotyczy anons lub ogłoszenie,

  5. dodawane zdjęcia nie mogą być skanami fotografii analogowych czy fotografiami z gazet lub czasopism lub portali internetowych,

  6. na dodawanych zdjęciach nie mogą być widoczne jakiekolwiek dane adresowe, logotypy lub znaki handlowe,

  7. dodawane zdjęcia nie mogą być jednocześnie publikowane w innych serwisach konkurencyjnych,

  8. dodawane zdjęcia muszą posiadać odpowiednią jakość w zakresie naświetlenia, nasycenia barw oraz ostrości,

  9. dodawane zdjęcia nie mogą być przesadnie wykadrowane lub zapisane w kompresji niskiej jakości,

  10. dodawane zdjęcia nie mogą być modyfikowane w sposób powodujący utratę ich naturalnego wyglądu, tj. w szczególności w zakresie tła, umieszczania na zdjęciu cyfrowych ozdobników lub sztucznego przesycania kolorów (nie dotyczy zdjęć czarno – białych oraz w sepii).

 7. Użytkownik zarejestrowany dodając zdjęcia do anonsu towarzyskiego może skorzystać z opcji „Zakryj twarz”. Po kliknięciu przycisku z tą opcją Usługodawca dokona zakrycia twarzy na wszystkich zdjęciach tego Użytkownika, na których twarz jest widoczna.

 8. Użytkownik zarejestrowany, który dodał zdjęcie do anonsu towarzyskiego i chce uwiarygodnić swój anons może otrzymać ikonkę „Zdjęcie autentyczne”. Usługodawca dodaje ikonkę „Zdjęcie autentyczne” po otrzymaniu od Użytkownika zarejestrowanego specjalnie w tym celu wykonanego zdjęcia całej sylwetki Użytkownika zarejestrowanego trzymającego w ręku kartkę formatu A4 z widocznym napisem Ciupciaj.pl, bieżącą datą i nazwą anonsu, przy którym zdjęcia mają być uwiarygodnione.

 9. Anonse towarzyskie, ogłoszenia oraz informacje o lokalach publikowane są w Serwisie niezwłocznie po akceptacji ich treści przez Usługodawcę, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia dodania anonsu, ogłoszenia lub informacji przez Użytkownika zarejestrowanego.

 10. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany wybrał usługę dodatkową wyróżnienia anonsu towarzyskiego lub informacji o lokalu, wyróżnienie następuje razem z opublikowaniem anonsu lub informacji.

 11. Emisja anonsu, ogłoszenia lub informacji w Serwisie trwa 30 dni. W dniu, w którym upływa okres emisji anonsu, ogłoszenia lub informacji, Użytkownik zarejestrowany otrzyma na podany przy rejestracji do Serwisu adres e-mail powiadomienie o upływie okresu emisji. Użytkownik zarejestrowany po zalogowaniu się do swojego Konta ma możliwość ponownego opublikowania anonsu, ogłoszenia lub informacji na okres kolejnej emisji.

 12. Użytkownicy zarejestrowani zobowiązani są do natychmiastowej aktualizacji anonsu, ogłoszenia lub informacji w przypadku zmiany danych lub informacji w nich zamieszczonych.

 13. Edycja lub aktualizacja danych lub informacji zamieszczonych w anonsie, ogłoszeniu lub informacji jest możliwa wyłącznie po Zalogowaniu się do Konta Użytkownika zarejestrowanego.

 14. Usługodawca ma prawo sprawdzenia zgodności zamieszczanego anonsu, ogłoszenia lub informacji z postanowieniami Regulaminu. Jeżeli anons, ogłoszenie lub informacja nie będą spełniały wymogów i zasad określonych w Regulaminie, usługodawca ma prawo odmowy umieszczenia ich w Serwisie lub usunięcia anonsu, ogłoszenia lub informacji już w Serwisie umieszczonej.

 15. W przypadku, gdy po zakończeniu emisji anonsu, ogłoszenia lub informacji Użytkownik zarejestrowany nie opublikuje ponownie anonsu, ogłoszenia lub informacji, Usługodawca ma prawo do całkowitego usunięcia anonsu, ogłoszenia lub informacji z Serwisu.

 16. Użytkownik zarejestrowany może dodawać opinie do anonsów towarzyskich oraz informacji o lokalach.

 17. Usługodawca ma prawo do edycji, odmowy publikacji lub usuwania opinii w przypadku, gdy ich treść będzie naruszała postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, będzie niecenzuralna, niezgodna z prawdą lub godząca w prawa osób trzecich.

 18. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze informacji zawartych w anonsach, ogłoszeniach, informacjach lub opiniach lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie zablokuje dostęp do tych informacji oraz ma prawo usunąć Konto Użytkownika zarejestrowanego. Usługodawca poinformuje Użytkownika zarejestrowanego o swoich działaniach e-miałem na adres wskazany przez Użytkownika zarejestrowanego.

 19. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 powyżej, Usługodawca przed podjęciem decyzji o usunięciu Konta Użytkownika zarejestrowanego może wezwać Użytkownika zarejestrowanego do:

  1. złożenia wyjaśnień,

  2. niezwłocznego przesłania niezmodyfikowanych zdjęć (nie starszych niż 2 dni) osoby przedstawionej w anonsie, ogłoszeniu, informacji w celu ich weryfikacji.

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Wyłącznie Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o założenie Konta w Serwisie lub o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@ciupciaj.pl, w tym celu może zostać wykorzystany wzór formularza stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 2. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej wystarcza wysłanie oświadczenia na jeden z powyżej wskazanych sposobów przed upływem tego terminu.

 3. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Usługodawca niezwłocznie wyśle do Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 5. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, Usługodawca zaprzestanie świadczenia Usług na jego rzecz lub usunie Konto w Serwisie.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy, na zasadach o których mowa w ust 1 powyżej, nie przysługuje Użytkownikom zarejestrowanym niebędącym Konsumentami.

VII. Rozwiązanie umowy

 1. Każdy Użytkownik, nie zarejestrowany w Serwisie, może zaprzestać korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Serwisu.

 2. Użytkownik zarejestrowany może rozwiązać umowę o założenie Konta w Serwisie w każdym czasie wypowiadając umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez Zalogowanie się do Konta w Serwisie oraz wybranie w ustawieniach Konta opcji „Usuń konto z serwisu”.

 3. Użytkownik zarejestrowany może także rozwiązać umowę o założenie Konta w Serwisie w każdym czasie wypowiadając umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać wysłane do Usługodawcy na jego adres e-mailowy.

 4. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o założenie Konta w Serwisie (i jego usunięcie) z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia z ważnych powodów, do których należą:

 1. zakończenie lub zawieszenie prowadzenia działalności Serwisu,

 2. uporczywe naruszanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać wysłane do Użytkownika na wskazany przez niego w Serwisie e-mail.


VIII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres e-mailowy: kontakt@ciupciaj.pl.

 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji (tj. np. imię i nazwisko adres e-mail lub adres korespondencyjny, nr telefonu) oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze świadczonej przez Usługodawcę, a także proponowany sposób załatwienia reklamacji.

 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 4. Konsumentowi przysługują roszczenia reklamacyjne szczegółowo określone w Kodeksie cywilnym.

 5. Jeżeli Usługodawca nie uznał reklamacji Konsumenta, Konsument może zwrócić się o rozstrzygniecie jego sprawy do sądu powszechnego albo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (ADR) np. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy właściwym miejscowo dla Konsumenta Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W celu wszczęcia procedury mediacyjnej lub polubownego rozstrzygania sporu należy złożyć odpowiedni wniosek. Formularze wniosków dostępne są w sekretariatach każdego sądu polubownego lub na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych. Postępowanie przed sądem polubownym jest co do zasady bezpłatne.

 6. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

IX. Ochrona danych osobowych i informacja handlowa

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1182) Usługodawca informuje, iż dane osobowe Użytkownika zarejestrowanego, o ile zostały Usługodawcy podane, są przechowywane w bazie danych Usługodawcy.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych jest Usługodawca.

 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika zarejestrowanego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia Konta w Serwisie oraz korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu.

 4. W przypadku gdy Użytkownik zarejestrowany podaje w anonsie lub w ogłoszeniu dane osobowe osoby trzeciej, której ten anons lub ogłoszenie dotyczy, oświadcza on, że osoba, której dane osobowe dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w Serwisie na zasadach opisanych w Regulaminie.

 5. Dane osobowe Użytkownika zarejestrowanego lub osób, których dotyczą anonse lub ogłoszenia, w tym ich wizerunek, są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby założenia Konta w Serwisie oraz świadczenia przez Usługodawcę Usług w ramach Serwisu oraz w prawnie usprawiedliwionych celach realizowanych przez administratora danych osobowych.

 6. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania po zalogowaniu się do Konta, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych, które należy zgłosić w formie oświadczenia wysłanego do Usługodawcy e-mailem na adres: kontatk@ciupciaj.pl.

 7. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik zarejestrowany wprowadzi do formularza rejestracyjnego, umieści w swoim Koncie w Serwisie lub w anonsach, ogłoszeniach lub informacjach oraz inne dane osobowe zebrane przez Usługodawcę w związku z świadczeniem Usług w ramach Serwisu przetwarzane są i zabezpieczone w sposób zgodny wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1422).

X. Licencja na Treści udzielane przez Użytkownika zarejestrowanego

 1. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, bazy danych, zastosowane oprogramowanie, treści niebędące treściami anonsów, ogłoszeń, informacji lub opinii, a także inne elementy Serwisu stanowią przedmiot praw Usługodawcy i podlegają ochronie, w szczególności w zakresie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy do Serwisu.

 2. Użytkownik zarejestrowany zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne przysługujące mu prawa do Treści, które Użytkownik zarejestrowany dostarczył i zostały opublikowane w Serwisie.

 3. Użytkownik zarejestrowany udziela Usługodawcy bezterminowej, nieodwołalnej, bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji na utrwalanie i zwielokrotnianie Treści dowolną techniką oraz sposobem, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie, publiczne wyświetlanie i rozpowszechnianie Treści, w tym wizerunku, dostarczonych i umieszczanych przez Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie. Wyłącznym celem tej licencji jest umożliwienie Usługodawcy wyświetlania i rozpowszechniania Treści w Serwisie dla innych Użytkowników.

 4. Użytkownik zarejestrowany potwierdza, że na podstawie niniejszej licencji Usługodawca ma prawo udostępniać Treści innym podmiotom, organizacjom lub osobom fizycznym, z którymi Usługodawca współpracuje w celu wspólnego świadczenia usług.

 5. Użytkownik zarejestrowany upoważnia także Usługodawcę do umieszczenia na każdym zdjęciu dodanym do anonsu, ogłoszenia lub informacji logo Serwisu w postaci znaku wodnego.

 6. Użytkownik zarejestrowany przyjmuje do wiadomości, że przy podejmowaniu czynności technicznych koniecznych w celu udostępniania Treści Użytkownikom, a także w celu dostosowania Treści do wymogów określonych w Regulaminie, może:

 1. przekazywać lub rozpowszechniać Treść Użytkownika zarejestrowanego w różnych sieciach publicznych i w różnych środkach przekazu,

 2. dokonywać zmian Treści przekazanych przez Użytkownika zarejestrowanego koniecznych w celu dostosowania ich do wymogów technicznych połączonych sieci, urządzeń, usług lub środków przekazu lub w celu dokonania zakrycia twarzy na zdjęciu na żądanie Użytkownika zarejestrowanego.

 1. Użytkownik zarejestrowany potwierdza i zapewnia Usługodawcę, że posiada wszelkie prawa, kompetencje i upoważnienia konieczne w celu udzielenia powyższej licencji.

 2. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany zamieścił w Serwisie zdjęcia należące do osoby trzeciej, Użytkownik zarejestrowany oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby na wykorzystanie jej wizerunku w Serwisie, oraz do udzielenia licencji Usługodawcy, o której mowa w niniejszej części Regulaminu, a także, iż wykorzystanie Treści dotyczących tej osoby w żaden sposób nie narusza jej praw.

XI. Zastrzeżenia prawne

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość i aktualność informacji podawanych przez Użytkowników zarejestrowanych w anonsach, ogłoszeniach, informacjach lub opiniach.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa zostały zagrożone lub naruszone poprzez opublikowanie w Serwisie anonsów, ogłoszeń, informacji lub opinii. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik zarejestrowany, który umieścił dane lub zdjęcia w anonsie, ogłoszeniu, informacji lub w opinii. Zastosowanie mają postanowienia cz. III Regulaminu ust. 17.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia osobom trzecim przez Użytkownika Loginu i Hasła, niezależnie od przyczyn ujawnienia.

 4. Usługodawca nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne, jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Użytkowników nie będących Konsumentami, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu jakichkolwiek roszczeń jest wyłączona.

XII. Warunki techniczne korzystania z Serwisu są następujące:


Do korzystania z Serwisu wystarczające jest standardowe oprogramowanie tj. system operacyjny oraz przeglądarka internetowa (zalecamy zawsze ich najnowsze wersje): FireFox, Google Chrome, IE > v.8, Opera, Safari, jak również łączność z Internetem. Zaleca się korzystanie z przeglądarki FireFox oraz Google Chrom.


XIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Usługodawcy.

 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą wyraźnie i w sposób widoczny komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zmianie w Serwisie.

 3. Użytkownicy zarejestrowani powiadamiani będą o zmianie Regulaminu również e-mailem i mają 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie na rozwiązanie umowy w drodze wypowiedzenia umowy w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.

 4. Administratorem Serwisu jest firma „BROS”, ul. Wiosny Ludów 95 w Zgierzu, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Numer Identyfikacji Podatkowej: 7321889937, numer REGON: 473285861, kontakt@ciupciaj.pl.

 5. Regulamin jest dostępny w Serwisie pod adresem: http://www.ciupciaj.pl/regulamin,20.html, a także może zostać przesłany przez Usługodawcę drogą e-mailową po otrzymaniu takiego żądania od Użytkownika zarejestrowanego.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016 roku.